Türkiye

2022
7.2
Yerli Film
2019
4.4
2016
4.0
6.2
Yerli Film
2016
7.2
6.6
Yerli Film
7.0
Yerli Film
2021
4.7
2011
7.6
2019
4.5
7.1
Yerli Film
7.6
Yerli Film
6.4
Yerli Film
7.1
7.3
Yerli Film
2013
2.1
Yerli Film
2014
3.5